Retur og reklamasjoner

Om du har behov for å melde inn feil eller mangler ved et produkt levert av InnTre Kjeldstad så klikker du på linken nedenfor for å registrere reklamasjonen.

Reklamasjon: 

Kjøper plikter å kontrollere varene ved levering og eventuelle synlige feil/mangler skal anføres på fraktbrev.
Vareleveranse ansees som levert ved kvittert fraktbrev.
Feil/mangler på leveransen etter den tid skal meddeles InnTre Kjeldstad. 

Alle slike henvendelser skal
• være skriftlig
• inneholde informasjon om produkt, mengde etc.
• inneholde en kort beskrivelse av reklamasjon
• inneholde pakkenummer
• inneholde vårt ordrenummer eller fakturanummer 

Dersom kjøper ikke oppgir ønsket informasjon vil reklamasjonen bli avvist og InnTre Kjeldstad tar ikke ansvar for feil og mangler.
Varer som er tatt i bruk erstattes ikke. Erstatningskrav begrenses oppad til varens kostpris. Frakt refunderes ikke.
Såfremt det foreligger vesentlige mangler ved varen som InnTre Kjeldstad svarer for, har InnTre Kjeldstad valget mellom å avhjelpe manglene, foreta omlevering eller gi prisavslag. Prisavslag skjer ved særskilt kreditnota.
Reklamasjon berettiger ikke kjøper til å holde tilbake betaling for gjeldende leveranse eller som motkrav for andre leveranser fra InnTre Kjeldstad. 

Retur: 

Leverte standardvarer tas normalt ikke i retur.
Evt. retur skal alltid på forhånd avtales mellom kjøper og selger.
Avtalte returnerte varer skal leveres tilbake i ubeskadiget stand og vil bli kreditert kunde med 80% av opprinnelig vareverdi.
Spesialbestilte varer tas ikke i retur.
Uberettiget eller ikke godkjent retur vil bli avvist av selger og varen blir stilt til kjøpers disposisjon. Hvis kjøper i slik tilfeller ikke henter returnerte varer innen en uke etter at kjøper ble informert, vil varene bli returnert kjøper for kjøpers regning og risiko. 

InnTre Kjeldstad er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap (inkl. spesielle eller tilfeldige tap, erstatning og tapt fortjeneste eller tapte inntekter, driftsavbrudd og tap som følge av varens videre anvendelse) som oppstår som en følge av leveransen.
InnTre Kjeldstad sitt ansvar overfor kjøper er under enhver omstendighet, og uavhengig av grunnlaget for kjøpers krav, begrenset oppad til varens verdi.
InnTre Kjeldstad sitt eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato.